Nasze usługi

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru dokonać można poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w trakcie pierwszej wizyty w naszej placówce.
W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia pakietu szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego, posiadamy uprawnienia do skierowania pacjenta do szybkiej diagnostyki poprzez założenia tzw. zielonej karty DILO.

Specjalistyka

Diagnostyka

W ramach swojej działalności lekarz POZ dysponuje zestawem określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia badań laboratoryjnych i obrazowych. Dodatkowo przychodnia posiada nowoczesny aparat USG z szerokim zestawem głowic ultrasonograficznych, który wykorzystywany jest w naszej codziennej pracy.
Pacjenci skierowani na badania ultrasonograficzne mogą wykonać je na miejscu w naszej przychodni w przypadkach ostrych w trakcie wizyty, oraz planowo w każdy czwartek. Badanie wykonuje certyfikowany ultrasonografista.

Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

Transport sanitarny pacjentów

Umowa o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ przewiduje realizację następujących przewozów celem podjęcia lub kontynuacji leczenia:

 • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie w trybie dziennym;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Lekarzem kwalifikującym pacjenta do realizacji przewozu oraz wydającym skierowanie na przewóz jest lekarz POZ.

W naszym zakładzie podmiotem realizującym transport sanitarny jest

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

W przypadku świadczeń transportu sanitarnego w POZ zasady odpłatności pacjenta są takie same jak w przypadku opisanego wcześniej transportu sanitarnego.
W ramach umowy o udzielanie transportu sanitarnego w POZ realizowane są także przewozy określane jako Transport sanitarny “daleki” w POZ.

Z transportu “dalekiego” w POZ można skorzystać w następujących sytuacjach:

 • kiedy z przyczyn losowych musi się skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu za granicą, a stan zdrowia w momencie wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do domu.
  Taki transport jest realizowany od granicy Polski do miejsca  zamieszkania;
 • kiedy z przyczyn losowych musi się skorzystać z pomocy medycznej w zagranicznym szpitalu, ale wymagana jest kontynuacja leczenia w kraju, a stan zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu i nie ma medycznych przeciwwskazań do przewozu ambulansem.
  W takim przypadku przysługuje transport od granicy Polski do szpitala, który jest położony najbliżej miejsca zamieszkania i w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia.
 • kiedy z przyczyn uzasadnionych medycznie musi się korzystać ze świadczeń konkretnej poradni specjalistycznej oddalonej od miejsca zamieszkania o więcej niż 120 km “tam i z powrotem”, a ogólny stan  zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do poradni. Transport przysługuje wtedy z miejsca zamieszkania do najbliższego świadczeniodawcy, który udzieli świadczeń i z powrotem;
 • kiedy musi się ze względów medycznych korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, które realizowane są jedynie przez niektóre poradnie, do których odległość z miejsca zamieszkania przekracza 120 km “tam i z powrotem”, a ogólny stan zdrowia chorego nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Transport przysługuje wtedy od miejsca zamieszkania do poradni i z powrotem;

Aby skorzystać z transportu sanitarnego “dalekiego” w POZ należy, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem POZ, wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Wniosek taki należy złożyć w oddziale Małopolskiego Funduszu Zdrowia. Po rozpatrzeniu wniosku, dyrektor oddziału Funduszu wyda w jego sprawie pisemnie stanowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ można znaleźć w zarządzeniu Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r.