Skip to content

Nasze usługi

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wyboru dokonać można poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w trakcie pierwszej wizyty w naszej placówce.
W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia pakietu szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego, posiadamy uprawnienia do skierowania pacjenta do szybkiej diagnostyki poprzez założenia tzw. zielonej karty DILO.

Specjalistyka

Diagnostyka

W ramach swojej działalności lekarz POZ dysponuje zestawem określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia badań laboratoryjnych i obrazowych. Dodatkowo przychodnia posiada nowoczesny aparat USG z szerokim zestawem głowic ultrasonograficznych, który wykorzystywany jest w naszej codziennej pracy.
Pacjenci skierowani na badania ultrasonograficzne mogą wykonać je na miejscu w naszej przychodni w przypadkach ostrych w trakcie wizyty, oraz planowo w każdy czwartek. Badanie wykonuje certyfikowany ultrasonografista.

Poza badaniami wymienionymi powyżej, lekarz POZ może kierować pacjentów także na finansowane przez Fundusz badania endoskopowe: gastroskopię i kolonoskopię.

Transport sanitarny pacjentów

Umowa o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ przewiduje realizację następujących przewozów celem podjęcia lub kontynuacji leczenia:

 • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie w trybie dziennym;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
 • z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Lekarzem kwalifikującym pacjenta do realizacji przewozu oraz wydającym skierowanie na przewóz jest lekarz POZ.

W naszym zakładzie podmiotem realizującym transport sanitarny jest

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

W przypadku świadczeń transportu sanitarnego w POZ zasady odpłatności pacjenta są takie same jak w przypadku opisanego wcześniej transportu sanitarnego.
W ramach umowy o udzielanie transportu sanitarnego w POZ realizowane są także przewozy określane jako Transport sanitarny “daleki” w POZ.

Z transportu “dalekiego” w POZ można skorzystać w następujących sytuacjach:

 • kiedy z przyczyn losowych musi się skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu za granicą, a stan zdrowia w momencie wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do domu.
  Taki transport jest realizowany od granicy Polski do miejsca  zamieszkania;
 • kiedy z przyczyn losowych musi się skorzystać z pomocy medycznej w zagranicznym szpitalu, ale wymagana jest kontynuacja leczenia w kraju, a stan zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu i nie ma medycznych przeciwwskazań do przewozu ambulansem.
  W takim przypadku przysługuje transport od granicy Polski do szpitala, który jest położony najbliżej miejsca zamieszkania i w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia.
 • kiedy z przyczyn uzasadnionych medycznie musi się korzystać ze świadczeń konkretnej poradni specjalistycznej oddalonej od miejsca zamieszkania o więcej niż 120 km “tam i z powrotem”, a ogólny stan  zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do poradni. Transport przysługuje wtedy z miejsca zamieszkania do najbliższego świadczeniodawcy, który udzieli świadczeń i z powrotem;
 • kiedy musi się ze względów medycznych korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, które realizowane są jedynie przez niektóre poradnie, do których odległość z miejsca zamieszkania przekracza 120 km “tam i z powrotem”, a ogólny stan zdrowia chorego nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Transport przysługuje wtedy od miejsca zamieszkania do poradni i z powrotem;

Aby skorzystać z transportu sanitarnego “dalekiego” w POZ należy, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem POZ, wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Wniosek taki należy złożyć w oddziale Małopolskiego Funduszu Zdrowia. Po rozpatrzeniu wniosku, dyrektor oddziału Funduszu wyda w jego sprawie pisemnie stanowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ można znaleźć w zarządzeniu Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r.